Algemene verkoopvoorwaarden van de website

 

Artikel 1 - Wettelijke kennisgeving en contactgegevens van de verkoper

 

 

Het Belgische Boek, het merk en de commerciële site www.thebelgianbook.be zijn eigendom van de Belgische uitgeverij Le Livre Belge, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1650 Beersel, Elfbunderslaan 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 429.944.778.

 

E-mail: contact@thebelgianbook.be

 

Artikel 2 – inleiding

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen Le Livre Belge, hierna ook "de verkoper" genoemd, (zie artikel 1: wettelijke kennisgeving en contactgegevens van de verkoper) en elke persoon die via deze commerciële site een aankoop wenst te doen, hierna "de koper" genoemd. Door zijn bestelling te valideren verklaart de koper dat hij zonder voorbehoud de voorwaarden van de bestelling en het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt en verklaart hij dat hij bevoegd is om een overeenkomst met de verkoper te sluiten.

 

Artikel 3 – Doel

 

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via deze commerciële site. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

 

Artikel 4 - Prijzen en BTW

 

De prijzen op Le Livre Belge zijn in euro's inclusief BTW of in euro's exclusief BTW. De BTW-bedragen worden duidelijk aangegeven bij de bestelling. In België bedraagt het BTW-tarief voor boeken 6%. Ook de vervoerskosten worden expliciet vermeld. De transportkosten worden berekend en gedetailleerd op de site via het bestelformulier, en variëren naargelang het aantal bestelde boeken. Deze kosten zijn dus voor rekening van de klant.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen: de prijs van de boeken en de transportkosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van validatie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Alle levering voor bestellen boven 50 euros in België zijn gratis.

 

Artikel 5 - Elektronische handtekening

 

Het feit dat de koper tijdens de vijfde stap van het bestelproces op de bestelknop "Ik bevestig mijn bestelling" klikt, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

 

Artikel 6 – Betaling

 

De betaling is verschuldigd bij de bestelling.

Le Livre Belge biedt verschillende betalingsmogelijkheden:

- betaling door overschrijving op een bankrekening.

- betaling met pinpas en creditcard.

 

Andere betalingswijzen die niet op de site worden aangeboden (waaronder, maar niet beperkt tot: bankcheques, postwissels, enz.) worden door Le Livre Belge niet aanvaard.

 

De eigendomsoverdracht van de te leveren producten wordt opgeschort tot volledige betaling van de prijs door de koper.

 

Artikel 7 - Beschikbaarheid van producten

 

De bestelling zal worden uitgevoerd uiterlijk binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de koper de bestelling heeft geplaatst. In geval van onbeschikbaarheid van een of meer van de bestelde producten, met name bij een leverancier van de verkoper, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft hij de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om binnen 30 dagen na zijn betaling te verzoeken om terugbetaling van de betaalde bedragen of om omruiling van het product.

 

Artikel 8 – Levering

 

De artikelen worden geleverd op het leveringsadres dat de Koper bij het plaatsen van de bestelling (stap 3 van het bestelproces) heeft opgegeven op de website www.thebelgianbook.be.

Le Livre Belge verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bestelling zo snel mogelijk te leveren, zodra de betaling is ontvangen. 

De verkoper is ontslagen van zijn leveringsplicht in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Ter indicatie: volledige of gedeeltelijke stakingen, overstromingen, branden zijn gevallen van overmacht.

De koper kan, op zijn verzoek, een factuur laten sturen naar het op de site vermelde factuuradres, bij stap 3 van het bestelproces. De koper moet dit dan uitdrukkelijk vermelden in het daartoe bestemde veld en zijn BTW-nummer vermelden in het daartoe bestemde veld.

 

Artikel 9 – Leveringsfouten

 

Elke klacht wegens niet-conformiteit van de geleverde artikelen moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden ingediend.

Deze vordering kan worden ingediend bij Le Livre Belge

- per e-mail via het adres contact@thebelgianbook.be of via het tabblad "Contact" op de homepage van de website www.thebelgianbook.be.

 

Elke klacht die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

 

Na ontvangst van de klacht zal Le Livre Belge instemmen met de omruiling van het (de) betrokken boek(en) en dit per e-mail of telefonisch aan de koper meedelen. De omruiling van een product kan slechts plaatsvinden nadat de Koper het akkoord voor de omruiling volgens de hierboven beschreven procedure heeft ontvangen.

In geval van een leveringsfout of omruiling moet elk te ruilen of terug te betalen boek in de originele verpakking naar Le Livre Belge worden teruggestuurd.

Om te worden aanvaard, moeten alle retourzendingen vooraf aan Le Livre Belge worden gemeld.

De verzendkosten zijn voor rekening van Le Livre Belge, behalve als het geretourneerde artikel niet overeenkomt met de oorspronkelijke verklaring van de koper op het retourformulier. Le Livre Belge behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren of niet te vergoeden wanneer de originele verpakking van de boeken is geopend of wanneer de producten door de koper zijn beschadigd.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig de wet beschikt de koper over een termijn van 14 werkdagen om de artikelen die hem niet bevallen op eigen kosten terug te sturen. Deze termijn gaat in op de dag van levering van de bestelling van de koper. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt hij verlengd tot de volgende werkdag. Alle retourzendingen moeten vooraf aan Le Livre Belge worden gemeld:

- per e-mail via het adres contact@thebelgianbook.be of via het tabblad "Contact" op de homepage van de website www.thebelgianbook.be.

met vermelding van het bankrekeningnummer van de klant waarop de terugbetaling moet plaatsvinden.

Alleen boeken die in hun geheel, in hun volledige en intacte originele verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop worden geretourneerd, worden aanvaard. Elk boek dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van de retourkosten. Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, heeft de koper de keuze om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen ofwel omruiling van het product te vragen. In geval van omruiling is de retourzending voor rekening van de koper.

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, zal de verkoper de terugbetaling binnen 30 dagen verrichten.

De koper wordt dan terugbetaald door creditering van zijn bankrekening

 

Artikel 11 – Geschillen

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van een geschil of klacht zal de koper zich eerst tot Le Livre Belge wenden om een minnelijke schikking te verkrijgen. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, wordt elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden onderworpen aan de bevoegdheid van het arrondissement Brussel.

 

Artikel 12 - Gegevensverwerking en privacy

 

De aan de Koper gevraagde informatie is nodig om de bestelling te verwerken en kan worden meegedeeld aan de contractuele partners van Le Livre Belge die betrokken zijn bij de uitvoering van deze bestelling. De koper kan zich tot Le Livre Belge wenden om zich te verzetten tegen deze mededeling of om zijn recht op toegang en rectificatie uit te oefenen met betrekking tot de hem betreffende gegevens die in de bestanden van de verkoper zijn opgenomen.